Close

Mentorordningen

Hva er mentorordningen?

Internasjonale Drammen har som mål å bidra til at det innen 2020 skal ansettes minst tusen arbeidsledige med innvandrerbakgrunn i Drammensregionen. Et virkemiddel for å få til dette er en mentorordning der personer med tilknytning til næringslivet stiller som frivillige mentorer.

 

Mentorodningen skal støtte den enkelte jobbsøkende, mentorpartner, i arbeidet med å opparbeide seg nødvendig nettverk og bransjekunnskap. Slik at vedkommende kan komme videre og ut i arbeid.

 

Mentor bidrar da med innsikt i sin egen bransje og overfører sin kunnskap gjennom veiledning og diskusjoner. En mentor både gir råd, veileder, motiverer, stiller spørsmål, lytter, gir støtte og utfordrer.

 

Målet med mentorordningen

Det overordnede målet er å bidra til at flere med innvandrerbakgrunn kommer i arbeid, men ordningen skal også bidra til å synliggjøre skjult kompetanse og få frem den betydelige ressursen som innvandrerne representerer. En ressurs som vil kunne gi et romsligere samfunn, et mer inkluderende arbeidsliv og en større verdiskapning i bedriftene om den utnyttes fullt ut.

 

Hvem kan bli mentor?

Alle som har god kjennskap til næringslivet og/eller en bestemt bransje kan bli mentorer. I mentorordningen knyttes mentorer som kjenner en bransje godt med mentorpartnere med erfaring fra samme bransje.

 

Hvem kan bli mentorpartner?

En person som har kommet til Norge i løpet av de siste årene, og som innehar høyere utdannelse. Mentorpartneren må være jobbklar og sterkt motivert for å tre inn i en fast stilling. Personen må beherske Norsk på et B1 nivå, evt meget godt Engelsk der det er hensiktismessig i bransjen.

 

Om det å være mentor

Det å være en mentor handler om det å dele av sine erfaringer, sine kunskaper og sin innsikt. Dette gjøres i møter der mentor og mentorpartner møtes som to likeverdige profesjonelle og hvor fokus er på jobbmuligheter for mentorpartner. Aktuelle temaer for samtalene kan være det å bli kjent med mentor sin bransje, forstå hvordan rekruttering foregår i denne bransjen, arbeid med nettverksbygging eller hvordan komme i kontakt med aktuelle arbeidsgivere.

 

Møtene holdes normalt enten på mentor sin arbeidsplass eller på en annen avtalt møteplass.

 

Ved det første møtet avklarer mentor og mentorpartner forventinger, hvilke temaer som det er aktuelt å snakke om og hvilke mål det skal være for samtalene. Det er mentorpartner som har ansvaret for fremdriften og som legger frem sine mål, fremtidsdrømmer og ønsker for hva mentor skal bidra med.

Hver enkelt samtale følger et fast mønster hvor det snakkes om hva som har skjedd siden sist, dagens avtalte tema diskuteres og samtalen oppsummeres med noen punkter som det skal jobbes med til neste gang. Deretter avtales et tema for den neste samtalen.

 

Varighet

Mentorordingen varer i seks måneder og minimum to timer en gang i måneden. Både mentor og mentor-partner vil få oppfølging underveis i perioden. I tillgg til oppfølging fra Internasjonale Drammen og NAV/Introduksjonssenteret vil mentorene vil få tilbud om å delta på 2 erfaringsutvekslingsmøter i løpet av mentorperioden. De vil også få tilbud om kurs i mangfoldsledelse.

 

Om mangfoldsledelse

Mangfold fremmer både innovasjon og kreativitet. Bedrifter som tar mangfold og mangfoldsledelse på alvor vil oppdage at det gir økt verdiskapning og er lønnsomt. Men skal dette potensialet utløses så må bedriften være åpen for det og også lære hvordan potensialet kan utnyttes.

 

Hva kan det å bli mentor gi deg?

  • Som mentor kan du bli kjent med en person som har interesse for, og andre erfaringer, fra samme bransje og fagfelt som deg selv.

 

  • Du kan gjøre en forskjell for et annet menneske ved bare å dele dine erfaringer og kunnskaper og få oppleve gleden av å se vedkommende, ved hjelp av din innsikt, lykkes med å finne sin plass i arbeidslivet.

 

  • Din horisont utvides gjennom det å bli kjent med noen fra en annen kultur og som kanskje ser ting på annen måte enn deg. Det kan være en kilde til både utvikling, ny inspirasjon og nye tanker.

 

  • Det å være mentor for noen fra en annen kultur kan gi deg økt kunnskap om mangfold og mangfoldsledelse. En kunnskap som kan komme godt med i en verden der globalisering bringer verden stadig tettere sammen.

 

  • Du bidrar i den dugnaden som Internasjonale Drammen er og får den gode følelsen av å ha lykkes når det før 2020 er blitt ansatt minst tusen arbeidsledige innvandrere i Drammensregionen.

 

Hvordan bli mentor?

Ønsker du å bli mentor ? Ta i så fall kontakt med Internasjonale Drammen: Natia Chkhetiani | natia.c@nfdr.no | 942 65 418