Om Næringsforeningen i Drammensregionen

Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som samler Drammensregionens næringsliv.

Næringsforeningen og næringsrådene har en unik posisjon overfor kommunene og fylket i næringslivssaker.
Det holdes jevnlig møter med de politiske og administrative ledelsene i alle kommunene. Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.

 

Foreningen tilbyr ca. 100 arrangementer årlig, både av faglig og sosial art, for våre medlemmer. Medlemskapet gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv.

 

Næringsforeningen representerer et viktig nettverk både for nye kunder/forbindelser og for erfaringsutveksling. Vi har kontorer i Næringslivssenteret i Drammens Børs. Totalt har vi over 900 medlemsbedrifter. Foreningen finansieres gjennom medlemskontingent, sekretariats- og forretningsførerinntekter, og deler av avkastningen på foreningens fondsmidler på 24 millioner kroner.

Vi har to hovedoppgaver:

  • Å være talerør for Drammensregionens næringsliv og jobbe for at rammebetingelsene for disse er best mulig.
  • Å skape arenaer hvor våre medlemsbedrifter kan utvikle  sine nettverk, samt få faglig og sosialt påfyll.

Vi er organisert langs to akser:

  • En geografisk som består av ressursgruppene i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik. Næringsrådsoppgavene i Drammen ivaretas av styre  og administrasjon.
  • En bransje-/temaakse med våre ulike nettverk.

Strategi 2016 - 2019

Overordnede mål:

 

  • Påvirke viktige samfunnsaktører for å sikre en regional næringslivsutvikling med konkurransekraft, nyskapingsevne og bærekraft.
  • Utvikle næringssamarbeidet i regionen gjennom tilrettelegging av arenaer for nettverksbygging; både for næringslivet og mellom næringsliv og andre samfunnsaktører.
  • Være talerør og kontaktorgan for Drammensregionens næringsliv og bidra til et positivt omdømme for regionens bedrifter.
  • Medvirke til god tilgang på kompetent og riktig arbeidskraft til regionens næringsliv.
  • Bidra til å utvikle Drammensregionen til en synlig og attraktiv region for næringsetablering og næringsutvikling.